En virtude do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas, e na Lei orgánica 3/2018 do 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámolo dos seguintes aspectos en relación co tratamento dos seus datos persoais. Os datos que Vde. nos facilita serán tratados e incluídos nos ficheiros responsabilidade de Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A. (GADISA), coa finalidade de xestionar a súa solicitude de emprego e realizar as actuacións necesarias para a selección e contratación de persoal nas empresas do grupo, estando lexitimada para o dito tratamento polo consentimento que Vde. expresamente nos outorgou e que pode retirar en calquera momento.

As categorías de datos tratados son:

  • Datos persoais: nome, apelido, e-mail, imaxe, idioma e documento identificativo (DNI, n.º de pasaporte, n.º da Seguridade Social...) ou outros datos que poida subministrar no seu currículum vítae, como data de nacemento, xénero, etcétera.
  • Datos de contacto: enderezo, teléfono fixo e móbil.
  • Experiencia profesional.
  • Historial académico.
    Informámolo ademais de que os seus datos serán comunicados ás empresas do Grupo GADISA para participar nos procesos de selección que estas leven a cabo. Conservaremos os seus datos mentres Vde. non manifeste a súa intención de darse de baixa e manteña a súa candidatura actualizada. As contas que permanezan inactivas durante un período de dous anos daranse de baixa no sistema.
    Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, limitación do seu tratamento ou portabilidade de datos dirixíndose por:
  • Correo postal á empresa Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A., situada no Polígono Piadela, s/n 15300 Betanzos.
  • Correo electrónico: lopd@gadisa.es.

Nos dous casos, coa referencia: "Protección de Datos: Emprego", a través dun escrito asinado para iso e achegando fotocopia do seu DNI.
Igualmente, ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos.